Eesti-X sõnastikupõhi

Eesti-X sõnastikupõhi (EXS) on universaalne leksikaal-grammatiline andmebaas, mis sobib aluseks uute eesti lähtekeelega kakskeelsete sõnaraamatute koostamisel. See pole valmis sõnastik, vaid pigem metatasandi andmebaas, millest on võimalik genereerida põhimõtteliselt ükskõik millise kakskeelse (eesti lähtekeelega) sõnaraamatu elektrooniline põhi. EXS on sõltumatu nii loodava sõnastiku sihtkeelest (X-keelest), sõnastiku tüübist (mahust, sihtgrupist, otstarbest) kui ka kujundusest.

 

Eesti-X sõnastikupõhjas on eesti pool standardkujul juba olemas: on  tehtud esialgne sõnavalik, esitatud grammatilised andmed, näidatud sõna tähendusliigendus koos vajalike seletustega, lisatud sõna kasutusinfo, olulised liitsõnad, sõnaühendid jne. See on standardartikkel, milles on võimalik vajadusel muuta ka eesti poolt. Sihtkeele andmed puuduvad, kuid sõnaartikli struktuuris on ette nähtud kohad tõlkevastetele ja kõigile nende juurde kuuluvatele andmetele: sihtkeele grammatiline info, märgendid, seletused jms. Sihtkeele andmed lisab uue sõnastiku koostaja.